Informace od zdravotní sestry

MENU

  

REFLUX

  

TĚHOTENSTVÍ

  

KOLONOSKOPIE

  

MENOPAUZA

  

Co je to lymfatický systém

 


Aktualizováno:

Imunologie

Lymfatický systém je systém lymfatických cév a uzlin, který shromažďuje lymfu z celého organismu a odvádí ji zpět do krevního oběhu. Lymfa je bílá, mléčně zabarvená tekutina, která obsahuje lymfocyty, bílkoviny a tuky. Tato tekutina se hromadí v mezibuněčných prostorech tkání a krevních cév a je shromažďována lymfatickým systémem, ze kterého se pak přesunuje zpět do krve.

Anatomie lymfatického systému

Lymfatický systém je nedílnou součástí imunitního systému. Je to jedinečný čisticí systém, odvádějící z těla ven škodliviny, které vznikají při funkci organismu, ale i ty, jež do něj vnikají z vnějšího prostředí vzduchem a potravinami. Jelikož je tento systém hlavním faktorem obranyschopnosti organismu, má rozhodující podíl na všech nemocech dnešní doby.

Lymfatická soustava se skládá z lymfatických cév a vysoce specializovaných lymfoidních orgánů a tkání, především brzlíku, sleziny, mandlí a kostní dřeně. Lymfatický (mízní) oběh se velmi podobá oběhu krevnímu. Větší lymfatické cévy jsou podobné jako žíly, lymfatické kapiláry jsou rozptýleny po celém těle, nejmenší vedou podél tepen a žil.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Poruchy lymfatického systému

Pokud lymfatický systém nefunguje správně, nastávají problémy – ucpaný lymfatický systém vede k selhávání transportní a filtrační schopnosti lymfy. Organismus je zatěžován působením škodlivých látek, které měly být z těla vyloučeny. Zplodiny metabolismu se ukládají do mezibuněčných prostor a lymfatický systém nezvládá plnit svou funkci. Dochází k hromadění vody, solí, tuku a odpadních látek v podkoží. Velmi důležitá je proto prevence, posilování lymfatického systému pomocí manuální či strojové lymfatické drenáže. Použitím lymfatické masáže můžete posílit lymfatický systém, čímž nejen posílíte svoji imunitu, ale například i zmírníte projevy celulitidy. Každá větší zátěž, jizvy po zraněních, císařských řezech a operacích či prodělané infekce mohou zpomalit nebo zastavit průchod lymfy, lymfa se zahleňuje, houstne a usazuje se ve tkáních, což způsobuje následně otok, bolest, hromadění různých toxinů a posléze zánětlivé změny. Existuje také spojitost poruchy lymfatického systému s problémy pokožky, jako je akné, celulitida.

Lymfatický systém se špatnou funkcí se zpočátku projevuje:

  • nenápadnou únavou nohou;
  • později únavou celého těla;
  • otoky kotníků, lýtek, stehen – hlavně večer po námaze;
  • otoky v břišní krajině;
  • otoky očních víček a mízních uzlin;
  • celulitidou;
  • poruchami imunitního systému – sklon k infekčním nemocem;
  • dechovými obtížemi bez zjevné příčiny.

Onemocnění lymfatického systému

Mezi onemocnění lymfatického systému patří lymfedém.

Lymfedém je vleklé onemocnění projevující se otokem. Vzniká jako následek špatné funkce lymfatického (neboli mízního) systému, kdy dochází ke hromadění tekutiny (lymfy, mízy) ve tkáních. Princip lymfedému je tedy ten, že nefunguje-li správně odvod vznikajícího nadbytku tekutiny ve tkáni lymfatickým systémem, lymfa se ve tkáni hromadí a dané místo otéká. Rozlišujeme primární a sekundární lymfedém.

Primární lymfedém (neboli vrozený)

Tento lymfedém se dále dělí na dědičný a nedědičný, příčina jeho vzniku není známa, je spojován s hormonálními anomáliemi. Obvykle se rozvíjí v období puberty (může však nastat i pozdější projev – po 35. roce).

Dědičný lymfedém – zde je důležitá rodinná anamnéza, poněvadž tento druh lymfedému se většinou dědí z matky na dceru. Objeví se hned při narození a nejčastěji se projeví otokem dolní končetiny, otoky jsou patrné kolem prstů, kotníků a šíří se směrem nahoru, což je charakteristické právě pro primární lymfedém.

Může se také projevit kolem 9. roku života – otok se zpravidla objeví na jedné noze, začíná kolem prstů, kotníku a postupně se šíří směrem nahoru. Posléze se objeví i na druhé noze. Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že z 10 lymfedematiků je 8 děvčat a 2 chlapci.

Pozdní lymfedém – objevuje se po 35. roce života. Může se objevit i po narození, může však být vyvolán virovým onemocněním či hormonálními změnami v pubertě, těhotenství, menopauze. Včasná diagnóza je velmi důležitá pro úspěšnost léčby.

Porušená funkce lymfatického systému je u primárního lymfedému zapříčiněná špatně vyvinutým lymfatickým systémem. Spouštěcím mechanismem může být úraz, infekce, přílišná zátěž, dlouhé sezení či stání. Často se manifestuje spontánně. Otok se vyskytuje na končetinách, především na noze – na periferii (oblast prstů, kotníků). Někdy bývá otok asymetrický, tedy na druhé končetině zcela chybí (odtud alternativní název sloní noha – elefantismus). Šíření primárního lymfedému probíhá proximálně (to znamená ke středu těla – na noze směrem ke kyčli, na ruce k rameni), označuje se jako ascendentní forma.

Sekundární lymfedém (v průběhu života se vyskytující)

V dnešní době přibývá pacientů s diagnózou tohoto lymfedému. Sekundární lymfedém může být způsoben ucpáním lymfatických uzlin a špatným tokem lymfy, čímž dochází k lymfostázi, což je hromadění tekutiny, a ke vzniku otoku. Příčinou bývá například chirurgický zákrok, kdy dojde k odstranění většího množství lymfatických uzlin s následným ozařováním, například při nádorovém onemocnění. Další příčinou mohou být úrazy se silným zhmožděním (podupání koněm), po rozsáhlých popáleninách. V každém případě existuje určitý časový interval mezi postižením lymfatického systému a vznikem otoku. Otok se může objevit během měsíce až několika let. Sekundární lymfedém se může objevit v kterémkoli věku coby následek poranění lymfatického systému. Pachatelem tohoto poranění jsou nejčastěji nádory (jejich prorůstání do mízních cév, metastáze v lymfatických uzlinách), úrazy, operace, při nichž se vyjímají uzliny (obvykle u operací nádorů). Vysoké riziko rozvoje sekundárního lymfedému je u ochrnutých končetin. Sekundární lymfedém se vyskytuje v descendentní formě, neboť maximální otok vzniká těsně pod překážkou bránící v odtoku lymfě, a šíří se distálně (na okraje končetin – prsty).

Flebolymfedém

K němu může dojít při onemocnění žil, kdy dochází k většímu tlaku a krev začíná stagnovat, lymfatické cévy nestíhají pracovat a vzniká otok.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Lymfedém

Rizikovým faktorem pro primární lymfedém je dědičnost. Pro sekundární lymfedém je rizikovým faktorem nádor, radiační léčba (obojí může poškodit lymfatický systém). Dalším hlavním rizikem jsou operace s extrakcí lymfatických uzlin (typický problém žen po operaci nádoru prsu, při které se odstraňují podpažní uzliny – tyto pacientky mohou mít potíže s odtokem lymfy z paže).

Prevence lymfedému

Prevence se týká pouze sekundárního lymfedému. A to zejména u již zmíněných operací nádorů (vyjímají se přilehlé uzliny kvůli riziku, že by v nich mohly být naplavené nádorové buňky). Vyjmutí lymfatických uzlin však zhoršuje činnost lymfatického systému, proto se klade důraz po těchto operacích na prevenci lymfedému pomocí vhodných masáží a cvičení.

Příznaky

Lymfedém se může objevit na všech místech, kde se tvoří lymfa a kde může dojít k porušení jejího odvodu. Nejčastější lokalitou bývají končetiny. První známkou lymfedému není otok, nýbrž tlak, neurčitá bolest, někdy zvýšená únava, zhoršování funkce dané končetiny. Nepříliš časté, ale pro úspěšnost léčby velmi přínosné je odhalení nemoci v této takzvané latentní fázi. Ke správné diagnóze by měly lékaři pomoci informace o prodělaných či aktuálních nádorových onemocněních pacienta, o operacích s odstraněním uzlin. Běžněji je lymfedém diagnostikován až v další fázi, kdy už je přítomen otok (bledý, chladný, nebolestivý, vznikající obvykle večer, do rána mizící). V této fázi je úspěšnost léčení lymfedému nižší. Často se na základě hledání příčin lymfedému objeví u pacienta nádor, který tak může být dříve a úspěšněji léčen. Třetí stadium lymfedému se projevuje tuhým bledým otokem, který již omezuje pacientovu hybnost v postižené oblasti. Kůže v místě otoku je ztluštělá. Nejtěžší stadium lymfedému je označováno jako elefantiáza (končetině postižené lymfedémem se říká také sloní noha). Kůže je v tomto stadiu ztuhlá (v důsledku fibrotizace podkoží), hybnost kloubů v postižené oblasti je zcela omezena.

Léčba lymfatického systému

Základem léčby lymfedému je konzervativní postup léčby, který zahrnuje metody fyzikální a doplňkovou medikamentózní léčbu. Takto propracovaný systém komplexní fyzikální terapie probíhá u lymfedému ve dvou etapách.

V první etapě (intenzivní léčba) je cílem redukce otoku. Probíhá manuální lymfodrenáž, a to denně ve specializovaných centrech, následuje přístrojová presoterapie a bandáž vrstveným elastickým obinadlem. Současně pacient 2x denně cvičí s bandáží. Fáze redukční probíhá nejméně 4 týdny, lépe 6 týdnů, ošetření se provádí minimálně 5x týdně.

Po stabilizaci objemu končetiny nastupuje etapa druhá (udržovací léčba). Tato etapa je u pacientů s lymfedémem dlouhodobá, respektive celoživotní. Manuální lymfodrenáž v centrech se provádí s menší frekvencí, denně by ji měl provádět zaškolený rodinný příslušník. Nedílnou součástí efektivní terapie je denní nošení kompresivní punčochy nebo návleku, udržovací cvičení a intenzivní péče o kůži postižené oblasti. Pravidelné kontroly u lymfologa jsou součástí léčby a aktivního přístupu pacienta.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Manuální lymfodrenáž

Základem léčby je manuální lymfodrenáž – jemná technika skládající se ze soustavy speciálních hmatů zcela odlišných od klasické masáže. Základní funkcí manuální lymfodrenáže je napodobit, popřípadě posílit práci fyziologického lymfatického řečiště, a pomoci odvést nadbytek mízy z oblasti, kde se hromadí. Technika vychází a využívá znalosti anatomického uspořádání mízního řečiště v jednotlivých částech těla. Nácviku techniky masáže a ošetření jednotlivých oblastí těla jsou věnovány speciální kurzy.

Presoterapie

Přístrojová technika doplňující ruční ošetřování postižené oblasti se nazývá presoterapie. Tímto přístrojem nelze nahradit manuální lymfodrenáž. Obě tyto techniky se vzájemně doplňují, některé oblasti ani přístrojově ošetřovat nelze (oblasti třísel, podpaží, záda, obličej). Vyrobeny jsou speciální návleky na končetiny (dolní i horní) a na oblast hýždí. Tyto návleky jsou konstrukčně upraveny tak, že se jednotlivé části návleku (takzvané komory) vzájemně překrývají a plní se vzduchem. Tlak v komorách dosahuje hodnot mezi 25–40 mm Hg a směr tlakové vlny postupuje ve směru fyziologického toku lymfy. Samostatně přístrojovou presoterapii nelze použít, respektive je kontraindikována, protože může dojít k přesunu otoku do sousedního kvadrantu těla!

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Bandážování

Bandážování postižené oblasti je nedílnou součástí komplexní terapie lymfedému. Cílem vrstvené komprese je udržení zmenšeného objemu končetiny, dosaženého kombinací předchozích technik. Používají se speciální elastická obinadla (krátkotažná). Technika bandážování je poměrně náročná a musí ji provádět vyškolený pracovník. Bandáž se ponechává na končetině celodenně a po dosažení stálého objemu končetiny je možné jí vyměnit za kompresivní punčochy nebo pažní návleky.

Cvičení

Nedílnou součástí komplexní terapie je cvičení s bandáží pod dohledem rehabilitačního pracovníka, po zaškolení je možné cvičit i individuálně. Ke cvičení se využívají míčky, tyče či pružné gumy. Cílem cvičení je posílení a protažení svalů postižené končetiny, zvýšení kloubní pohyblivosti. Význam cvičení spočívá v urychlení toku lymfy z postižené oblasti díky opakovaným svalovým kontrakcím a relaxacím, nesmí se však jednat o cvičení rychlé, dynamické, jednostranně zatěžující postiženou oblast.

Chirurgická léčba

Chirurgické řešení lymfedému je indikováno pouze u omezeného množství pacientů a má přesně stanovené indikace. Vyhrazeno je pacientům s pokročilou elefantiázou, kdy se provádí snesení zbytnělého podkoží a následně se transplantuje kůže zbavená podkožní vrstvy. Jedná se o náročný chirurgický zákrok, který neřeší podstatu onemocnění, ale jeho následky. Navíc kosmetický efekt zákroku není příliš uspokojivý. Mikrochirurgické výkony spočívají v rekonstrukci stávajících lymfatických cév nebo se zbývající lymfatický systém napojí na venózní řečiště. Jedná se o náročný chirurgický výkon vyžadující erudovaného specialistu, cévního chirurga. Nezbytnou podmínkou je částečně vyvinutý lymfatický systém.

Léky

Pouze doplňkovou léčbou lymfedému je užívání léků. V celkové terapii lymfedému se osvědčuje podávání proteáz, flavonoidů a dalších léků. O jejich užívání rozhoduje specialista na léčbu lymfatických otoků. Často užívaná diuretika nemají v léčbě lymfedému své opodstatnění. Při komplikacích lymfedému (růže, plísňové infekce) je důležitá včasná léčba celkově podávanými léky s cílem zabránění recidivám onemocnění.

Péče o kůži

Péče o kůži je nezbytnou součástí komplexní terapie lymfedému. Spočívá v promašťování a zvláčňování kůže postižené oblasti hydratačními mléky, krémy nebo masťovými základy. Suchá kůže s drobnými, téměř neznatelnými trhlinkami a narušenou kožní bariérou může být vstupní branou infekce. Velmi pečlivě je nutné se starat o meziprstní prostory a o kožní záhyby. Časté infekce patří do obrazu typického lymfedému. Trvalým problémem je opakující se bakteriální infekce – růže (erysipel), která daný stav ještě zhoršuje. Klinicky se manifestuje typickými prodromy (zimnice, teplota, třesavka, občas i nevolností). Po několika hodinách se daná oblast stává bolestivou, objevuje se zarudnutí a prohlubuje se otok postižené oblasti. Včasné podání antibiotik je důležitou prevencí šíření infekce a zhoršování otoku. Plísňová postižení meziprstních prostor a nehtů mohou být vstupní branou dalších infekcí. Komplikují a oddalují léčbu základního onemocnění, stejně jako další infekce bakteriální nebo virové. Lymfatické kožní puchýřky a samovolné vytékání lymfy z drobných puchýřků patří k dalším komplikacím lymfedému. Jsou způsobeny enormním roztažením lymfatických cév. Mezi změny chronického charakteru patří lymfostatická verukóza. Což jsou drobné tuhé čočkovité kožní výrůstky lokalizované na prstech nebo i bércích. Nádorové komplikace v terénu lymfedému jsou naštěstí vzácné, ale mohou se objevit. Mohou se však vyskytnout v terénu dlouhotrvajícího lymfedému.

Očista lymfatického systému

Ingredience: Glauberovu sůl (seženete ji v lékárně), 900 ml grepové šťávy, 200 ml pomerančové šťávy, 200 ml šťávy z citronu, 2 litry vody (dávka na jeden den, kterou jsme předtím nechali v mrazničce zamrazit a znovu ji rozmrazili)

Postup: Ráno rozpusťte polévkovou lžíci Glauberovy soli ve 100 ml připravené vody a roztok pomalu vypijte. Pak se na čtvrthodinu ponořte do lázně s 38stupňovou teplotou. Po koupeli byste se měli začít silně potit, což je velmi důležité. Každých 30 minut vypijte 100 ml šťávy připravené z ovoce. V teple zůstaňte, dokud probíhá potní proces. Každých 30 minut vypijte 100 ml připravené směsi šťávy. Tuto proceduru čištění opakujte tři dny po sobě. Šťávu si připravujte každý den vždy čerstvou.

Bylinky na lymfatický systém

Bylinný lymfatický čaj se využívá kvůli antibakteriálním a antivirovým účinkům. Obsažené bylinky zabraňují městnání lymfy a čistí krev.

Složení: šípek, třezalka, komonice, benedikt, divizna

Užívání: Bylinné směsi slouží zejména k přípravě vodních výluhů (čajů). Obecně platí, že na 100 ml vody přijde 1 čajová lžička jemně nasekané sušené byliny, na 250 ml pak 1 polévková lžíce. Byliny zalijte horkou vodou, která právě přestala vřít, zakryjte šálek (konvici) pokličkou, a nechte cca 10 minut vyluhovat. Denní dávka čaje je 500 až 750 ml. Čaj se pije neslazený a na lačno.

Upozornění: Uchovávejte na suchém místě do 25 °C. Nepřekračujte doporučené dávkování. Jde o doplněk stravy – neslouží jako náhrada pestré stravy. Směs se využívá v lidovém léčitelství.

Cviky na lymfatický systém

Zvolený pohyb by měl být především přiměřený vašemu zdraví, věku a možnostem. Pro správné fungování lymfatického systému je ale nejdůležitější hýbat se pravidelně, nejlépe každý den. Nelekejte se, není to o tom, abyste se dennodenně potili několik hodin v posilovně, zvlášť pokud nejste na takový pohyb zvyklí. Lymfa vám nejvíce poděkuje za každodenní přirozený a plynulý pohyb, který rozhodně nemusí trvat hodiny, svému tělu naopak dvakrát neprospějete, pokud se nárazově zničíte jednou za měsíc. A jaký pohyb nejlépe zvolit? Pro začátek se doporučuje zařadit každý den několikaminutové protažení jako základ vaší pohybové aktivity – inspirovat se můžete jak klasickými rehabilitačními cviky na záda, tak i cviky vycházejícími z východních filozofií: Pozdrav slunci, Pozdrav měsíci, Pět tibeťanů či Cchi kung nebo Taiji. Celé vám to zabere jen pár minut a nejen váš lymfatický systém, ale i páteř a kosterní svaly a vůbec celý váš organismus vám budou vděční. Lymfatickému systému obecně nejlépe prospívá plynulý aerobní pohyb (nejlépe bez tvrdých doskoků a prudkého brzdění) nebo cvičení s vlastní vahou těla či lehkou zátěží. Nejvhodnější jsou svižné procházky v přírodě i po městě a celkově chůze pěšky kdykoliv a kdekoliv se vám k tomu naskytne příležitost.

Homeopatika na lymfatický systém

Detoxikace je základem pro léčbu otoků, které vznikly nejenom v důsledku zanesení těla odpadními látkami. Základní délka detoxikace je 2 měsíce (= jedno balení).

Cannabis tělové mléko 50ml + Hanak's Homeopathy informace – forte DETOX-OTOKY

Tělové mléko je obohaceno o kvalitní olej ze semen konopí (Cannabis Sativa L., Angiospermae), který působí jako přírodní emulze a napomáhá pokožku udržovat přirozeně hebkou a jemnou. Dále obsahuje speciální hydratační olejové složky ve směsi s panthenolem, které poskytují pleti vlhkost a jemnou péči. Chrání pokožku před vysycháním a činí pleť krásně vláčnou a sametově hebkou. Přípravek je vhodný pro každý typ pleti.

Použití: Vtírá se v dostatečném množství do suché a čisté pokožky, kterou zanechává jemnou, vláčnou a příjemně provoněnou. Dermatologicky testováno. Stačí malé množství tělového mléka nanést na pokožku a nechat působit. Při pravidelné každodenní aplikaci tělového mléka cca 3x denně vydrží jedno balení přibližně 2 měsíce.

Tělové mléko obsahuje komplex Hanak's Homeopathy informací, které se vstřebávají pokožkou. Není tedy nutné užívat léky, ale informace je tělu dodávána největším orgánem těla – kůží. Je to nejbezpečnější forma aplikace, vhodná pro všechny věkové skupiny. Nezatěžuje trávení, nezpůsobuje negativní vedlejší účinky.

CASTANUM – sprchový gel 200 ml forte + Hanak's Homeopathy informace – forte 13 v 1 – OTOKY

Krémový sprchový gel s extraktem z kaštanu koňského je jemný přípravek osobní hygieny vhodný k mytí celého těla s podmanivou moderní vůní. Je obohacen o kvalitní extrakt z koňského kaštanu (Aesculus Hippocastanum), který obsahuje saponiny, flavonoidy, aminokyseliny a další prospěšné látky, které příznivě působí na stav pokožky, zjemňují působení mycích složek na pokožku a napomáhají ji udržovat přirozeně hebkou a jemnou. Bohatá pěna je vhodná ke každodennímu použití, šetrně myje a zanechává vaši pokožku svěží a krásně provoněnou.

Použití: Gel se používá 1x denně společně s tělovým mlékem s informací pro detoxikaci. 1x denně malé množství velikosti hrášku aplikujte na tělo, nechte působit jednu minutu a poté opláchněte. Nakonec pokožku natřete tělovým mlékem.

Sprchový gel obsahuje komplex Hanak's Homeopathy informací, které se vstřebávají pokožkou. Není tedy nutné užívat léky, ale informace je tělu dodávána největším orgánem těla – kůží. Je to nejbezpečnější forma aplikace, vhodná pro všechny věkové skupiny. Nezatěžuje trávení, nezpůsobuje negativní vedlejší účinky.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Kalin

odkaz na článek

. Co je to lymfatický systém [online]. UzdravímSe!cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata


Zajímavé články

UzdravímSe!

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS