Informace od zdravotní sestry

MENU

  

REFLUX

  

TĚHOTENSTVÍ

  

KOLONOSKOPIE

  

MENOPAUZA

  

Tebokan - SPC

 


Aktualizováno:

Léky

Souhrn údajů o přípravku Tebokan

sp.zn.sukls135930/2015

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tebokan 40 mg

Potahované tablety

výběr z naší tvorby
pokračování článku

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 potahovaná tableta obsahuje: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 - 67 : 1), extrahováno acetonem 60 % (m/m) 40 mg,

(odpovídá 8,8-10,8 mg flavonových glykosidů a 2,16-2,64 mg terpenolaktonů)

Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Popis přípravku: žluté, hladké, bikonvexní, kulaté potahované tablety.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

 • Syndrom demence (primární degenerativní demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, smíšené formy demence).
 • Poruchy mozkové činnosti u organického postižení CNS v rámci celkového terapeutického plánu léčby demencí, projevující se poruchami paměti, poruchami koncentrace, depresí, závratěmi, tinnitem, bolestmi hlavy.

Lék je určen pro pacienty trpící syndromy demence jako jsou primární degenerativní demence, demence na podkladě vaskulárního postižení mozku a smíšený typ, ve kterém se kombinují oba dříve uvedené typy demencí.

Pozn.: Než započneme léčbu, je vždy nutné pečlivé diferenciálně diagnostické vyšetření, zda jde skutečně o výše uvedené tři typy demencí, nebo zda nejde o příznaky demence na jiném podkladě vyžadující jinou léčbu.

 • Periferní obliterující arteriopatie ve stadiu II dle Fontaineho škály, spolu s celkovou fyzikální léčbou, především s rehabilitací chůze. Podávání Tebokanu prodlužuje délku dráhy, kterou je pacient schopen ujít bez bolesti nebo se zmírněním bolesti.
 • Závrať a tinnitus cévního nebo involučního charakteru.

4. 2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Syndromy demence /typy viz výše/:

1 - 2 potahované tablety třikrát denně.

Délka podávání musí být úměrná tíži postižení, minimální doba léčby by měla být nejméně 8 týdnů /chronické onemocnění/, po tříměsíční terapii je třeba posoudit prospěšnost pokračování v léčbě.

Periferní obliterující arteriopatie, závratě, tinnitus:

1 potahovaná tableta třikrát denně až 2 potahované tablety dvakrát denně.

Podávat minimálně po dobu 6 týdnů, teprve pak dojde k prodloužení úseku, který nemocný dokáže ujít s úlevou od bolesti. Při léčbě vertiga a tinnitu však kúra delší než 6-8 týdnů nepřináší další terapeutický prospěch.

Způsob užívání:

Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se malým množstvím vody po jídle.

4. 3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, krvácivé stavy.

4. 4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek není doporučeno podávat dětem do 12 let věku.

Přípravek není určen k léčbě vysokého krevního tlaku.

Nedoporučuje se podávat přípravek v době těhotenství a kojení.

Je třeba opatrnosti při současném podávání léčiv s obdobnými účinky (zejména s léky působícími vazodilataci, event. tachykardii apod.)

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4. 5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou dosud známy.

4. 6. Fertilita, těhotenství a kojení

Až dosud ani reprodukční studie na zvířatech ani klinické zkušenosti neprokázaly jakýkoliv vliv extraktu z Ginkgo biloba na průběh těhotenství nebo laktace. Farmakoepidemiologických údajů však není dostatek, a proto se užívání přípravku v době gravidity a laktace nedoporučuje.

4. 7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tebokan 40 mg nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4. 8. Nežádoucí účinky

Nejsou žádné ověřené údaje týkající se frekvence nežádoucích účinků pozorovaných při léčbě přípravky obsahujícími Ginkgo biloba, jelikož tyto nežádoucí účinky jsou známy z jednotlivých hlášení pacientů, lékařů nebo lékárníků. Podle těchto hlášení se mohou při léčbě Tebokanem 40 mg vyskytnout následující vedlejší příznaky:

 • Poruchy nervového systému
 • Bolesti hlavy
 • Cévní poruchy
 • Bylo hlášeno krvácení z jednotlivých orgánů.
 • Gastrointestinální poruchy
 • Mírné gastrointestinální potíže
 • Poruchy kůže a podkožní tkáně
 • Kožní alergické reakce (zčervenání, otok, svědění)

Ve velmi vzácných případech se při dlouhodobém užívání přípravků obsahujících Ginkgo extrakt (částečně neznámé kvality) vyskytlo krvácení neznámého původu; při speciálních klinických výzkumech prováděných se speciálním výtažkem Ginkgo EGb 761 v denní dávce 240 mg však nebyl zjištěn žádný vliv na srážlivost krve (použito PTT, Quickův test, čas krvácení).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4. 9. Předávkování

Nebylo dosud zjištěno.

Při případném výskytu léčba symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. 1. Farmakodynamické vlastnosti.

Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptika, léčiva proti demenci;

ATC kód: N06DX02

Během experimentálního testování byly zjištěny u extraktu EGb 761 obsaženém v Tebokanu následující vlastnosti:

Zvýšená tolerance vůči hypoxii, především v mozkové tkáni. Inhibice rozvoje mozkového edému a urychlení jeho regrese tam, kde již byl vyvinut, ať již vlivem traumatu nebo intoxikace. Redukce edému retiny a korneálních lézí. Inhibice na věku závislé redukce počtu cholinergních muskarinových receptorů a také alfa 2 receptorů, spolu se zvýšeným vychytáváním cholinu v hippokampu, spolu se zlepšením paměti, výkonnosti a schopnosti se učit. Zvýšení krevního průtoku tkáněmi, především na úrovni mikrocirkulace. Zlepšení reologických vlastností krve. Inaktivace toxických kyslíkových radikálů (flavonoidy), zvýšení antagonismu PAF, tj. faktoru aktivujícího destičky (ginkgolidy). Neuroprotektivní vlastnosti (ginkgolid A a B, bilobalid).

5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

Průnik EGb 761 do lidského mozku byl demonstrován na základě změn na EEG, které

jsou závislé na velikosti podané dávky.

Po perorálním podání 80 mg extraktu z listů Ginkgo biloba byly zaznamenány velmi dobré hodnoty absolutní biologické dostupnosti látek v organismu: 100% absolutní biologická dostupnost pro terpenolaktony, tj. pro ginkgolid A, ginkgolid B a bilobalid; 98% absolutní biologická dostupnost pro ginkgolid A; 93% / 79%/ pro ginkgolid B a 72% bilobalid.

Maximální plazmatické hodnoty byly: 15 ng/ml pro ginkgolid A, 4 ng/ml pro ginkgolid B, a přibližně 12 ng/ml pro bilobalid.

Biologické poločasy: 3,9 hod. pro ginkgolid A, 7 hod. pro ginkgolid B a 3,2 hod. pro bilobalid.

Při intravenózním podání byly hodnoty biologického poločasu : 3,5 hod. pro ginkgolid A, 5,5 hod. pro ginkgolid B a 3,2 hod pro bilobalid.

Při měření parametrů u potkanů byly nalezeny tyto hodnoty:

60% resorpce ze zažívacího traktu po podání p.o., měřeno za pomoci extraktu značeného radioizotopem uhlíku C 14. Maximální plazmatické hodnoty byly nalezeny za 1,5 hod. po perorálním podání. Biologický poločas byl 4,5 hod. Druhé maximum hodnot za 12 hodin po podání svědčí pro enterohepatický oběh.

5. 3. Předklinické údaje ve vztahující se k bezpečnosti přípravku

Následující údaje se vztahují k extraktu EGb 761, který je obsažen v Tebokanu:

Akutní toxicita ( LD 50 ):

Perorální podání:

Myš: 7725 mg/kg tělesné hmotnosti, dále jen t. h.

Potkan:10 000 mg/kg t. h.

Intravenózní podání:

Myš: 1100 mg/kg t. h.

Potkan:1100 mg/kg t. h.

Intraperitoneální aplikace:

Myš: 1900 mg/kg t. h.

Potkan:2100 mg/kg t. h.

Subakutní a chronická toxicita:

Studie subakutní toxicity extraktu EGb 761 z Ginkgo biloba byly provedeny u potkanů

(15 - 100 mg/kg tělesné hmotnosti/den i. p. během 12 týdnů) a dále u psů: (7,5 - 30 mg/kg tělesné hmotnosti /den i. v. a 5 mg/kg tělesné hmotnosti/den i. m. během 8 týdnů).

Chronická toxicita EGb 761 byla testována v průběhu 6 měsíců na potkanech a psech s denními dávkami v rozpětí 20 až 100 mg/kg tělesné hmotnosti. Dále se vzestupnými hodnotami dávek 300, 400 a 500 mg/kg tělesné hmotnosti u potkana a 300 a 400 mg/kg tělesné hmotnosti u psů per os.

Histologické, biochemické a hematologické studie potvrdily nízkou toxicitu extraktu EGb 761 z listů Ginkgo biloba.

Reprodukční toxicita:

Byly provedeny pokusy s perorálním podáním dávek 100, 400 a 500 mg/kg tělesné hmotnosti/den u potkanů a s p. o. podáním dávek 100, 300, 500 mg/kg tělesné hmotnosti/den u králíků. Extrakt EGb 761 neprojevil žádný teratogenní ani jiný nepříznivý efekt na reprodukci.

Mutagenita nebo kancerogenita:

Výzkumy s EGb 761 neukázaly žádné mutagenní nebo kancerogenní vlivy.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6. 1. Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol 1500, dimetikonová emulse SE 2, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172, mastek.

6. 2. Inkompatibility

Nejsou dosud známy.

6. 3. Doba použitelnosti

5 let

6. 4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6. 5. Druh obalu a obsah balení

Blistr Al/PVC , krabička

velikost balení: 20, 50, 100(50+50), 100, 150 a 200 tbl. obd.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6. 6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co

Willmar Schwabe Strasse 4

D-76209 Karlsruhe

Německo

výběr z naší tvorby
pokračování článku

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/843/95-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 3.11.1995

Datum posledního prodloužení registrace: 5.12.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

14.9.2015přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Jak dlouho užívat tebokan

 Dagmar

Doktorka mě doporučila užívat Tebokan 2měsíce a jestli si myslím,že mě vyhovuje,tak si ho mám koupit opět.Užívala jsem na motání hlavy(asi blokace páteře¨),nebylo prokázáno BPPV.Jinak užívám Stacyl a přes léto Detralex.Ráda by jsem znala názor někoho jiného na dlouhodobé užívání.Děkuji za zkušenosti s užíváním

Počet odpovědí: 2 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | OdpovědětZajímavé články

UzdravímSe!

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS